top of page

FAQ

Blijf op de hoogte

WAT IS EEN ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN ?

Een onderneming in moeilijkheden (OIM) komt niet in aanmerking voor steun volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening van de Europese Unie. 

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. Een ‘onderneming in moeilijkheden is een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het refereert dus niet alleen aan bedrijven in faling of gerechtelijke reorganisatie, maar gaat veel breder. De status van jouw bedrijf (OIM of niet) volgt uit een berekening volgens een formule, die deels afhangt van de grootte van het bedrijf.

Dit betekent dat:

  1. op datum van de indiening van de steunaanvraag de onderneming geen OIM mag zijn.

  2. ondernemingen die op datum van de indiening toch OIM zijn, moeten kunnen aantonen dat op het moment van de steunaanvraag een remediëring is gebeurd.

Aanvragen die aan een van deze twee voorwaarden niet voldoen, zijn onontvankelijk.

Via de rekenmodule van VLAIO kan je dit berekenen.

WAT IS DE MINIMIS-REGEL ?

De-minimis is een uitzondering op de logge Europese procedures voor staatsteun. 

Een onderneming mag volgens deze verordening in de voorbije drie jaar (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) niet meer dan € 200.000 de-minimissteun hebben ontvangen. Voor de transportsector werd deze drempel verlaagd tot € 100.000. Hierbij is het moment van de toekenning van de steun van tel en niet het moment van uitbetaling van de steun.

De andere steuninstrumenten van VLAIO vallen niet onder de-minimis:

Deze steunmaatregelen vallen wel onder de de-minimisverordening: Brexit VeerkrachtsubsidieCybersecurity verbetertrajectenCorona compensatiepremieCorona hinderpremieCorona ondersteuningspremieDigitale transformatieprojectenHinderpremie en sluitingspremieRentetoelage voor kmo's en inkomenscompensatievergoeding bij hinder openbare werken, Kmo-groeisubsidieKmo-portefeuille Ecologisch en veilig transport (Departement MOW i.s.m. VLAIO), Projectoproep Extended Reality (XR)Vlaams beschermingsmechanismeNieuw Vlaams beschermingsmechanismeVlaams Beschermingsmechanisme 3.

WELKE SUBSIDIES WORDEN VRIJGESTELD VAN BELASTING ?

Binnen de vennootschaps- en personenbelasting geldt het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (zowel regionale, federale als Europese subsidies) wordt belast als een opbrengst. Al deze overheidssubsidies worden in één keer belastbaar op het ogenblik van ontvangst, behalve kapitaalsubsidies, die geleidelijk belast worden volgens het afschrijvingsritme van het gesubsidieerde actiefbestanddeel.

Vrijgesteld zijn van belasting zijn :

bottom of page