top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverIlse Nijs

KMO-groeisubsidie voor uw groeitraject


De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Ondernemers kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij één van deze vier thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, en innovatie.

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Hierdoor worden enkel de beste dossiers gesteund. Zowel de aanwerving van een strategische medewerker als de aankoop van extern advies kan voor 50% van de kosten gesubsidieerd worden met een maximum van 25.000€, voor beiden samen 50.000€.

In 2023 worden opnieuw drie oproepen voorzien waarbij de vier thema's telkens aan bod komen:

 • Internationalisering: duurzaam groeien door export

 • Digitalisering: data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken

 • Innovatie: strategie om innovatieve producen en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten

 • Circulair en duurzaam ondernemen: natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten


De oproepen zijn voorzien :

 1. van 27 maart tot 22 mei

 2. van 28 augustus tot 25 september

 3. van 18 december tot 22 januari


Samen met u kijken wij of uw project voldoet aan de voorwaarden van de KMO-groeisubsidie. Daarna werken wij het dossier uit en helpen met indienen. Na goedkeuring begeleiden we u verder tot dat u alle subsidies heeft ontvangen.

Heeft u een project dat niet in deze regeling kan opgenomen worden, ook dan kijken we graag samen naar andere subsidiemogelijkheden.


Contacteer ons : ilse@credox.be 

Welke kost komt in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 • de aanwerving van een strategische medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin je kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject

 • het advies van een dienstverlener inwinnen om deze ontbrekende kennis in te kopen

De minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt € 20.000.


1. Strategische medewerker Een “strategische medewerker” brengt de nieuwe kennis en expertise die noodzakelijk is om het groeitraject te realiseren binnen in je onderneming. Dit profiel mag geen louter operationele of uitvoerende werkzaamheden uitvoeren en moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

 • Arbeidscontract van onbepaalde duur (zowel voltijdse als deeltijdse tewerkstelling).

 • De arbeidsovereenkomst mag ten vroegste starten op de 1e dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 19 juli 2022, mag de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 augustus 2022.

 • Het gaat om een nieuwe aanwerving voor jouw onderneming.


2. Externe dienstverlener Het advies van de dienstverlener moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meerdere bedrijfsprocessen van de onderneming. De opdracht van de externe dienstverlener mag niet bestaan uit louter operationele of uitvoerende werkzaamheden en het opgeleverde advies moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

 • Je kan een subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.

 • Elke adviesovereenkomst moet een kostprijs hebben van minstens € 20.000, excl. btw

 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 19 juli 2022, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 augustus 2022.

 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst voor advies opgemaakt die een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties bevat (noodzaak advies, methodiek en stappenplan, te bereiken einddoel) en door beide partijen is ondertekend.


Noodzakelijke documenten?


 1. Trajectbeschrijving per thema

 2. Bij advies van een dienstverlener: kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener. De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

  • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer

  • de naam van de kmo en haar ondernemingsnummer

  • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:

   • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo

   • het te bereiken einddoel van het advies

   • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener

  • de startdatum van de prestaties

  • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw

  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener

  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo;

  • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

3. Bij aanwerving van een strategisch medewerker:

 • de vacature met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel

 • het huidige en toekomstig organigram van je onderneming met aanduiding van de plaats van de strategische medewerker


Opgelet: een kmo die de voorbije 36 maanden een kmo-groeisubsidie of een subsidie voor een digitaal transformatieproject toegekend heeft gekregen, kan geen nieuwe kmo-groeisubsidie aanvragen.

Opgelet: het is niet meer mogelijk om tijdens de looptijd van jouw kmo-groeisubsidie je gesubsidieerd project uit te breiden en zo extra steun te verkrijgen. Alle opdrachten waarvoor je steun wenst via de kmo-groeisubsidie moeten meegenomen worden bij het aanvragen van de subsidie.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page